Chov hovawartů v České republice / Hovawart breeding in Czech republic

je řízen Hovawart klubem ČR.

Řídí  se bonitační řádem HwK, zápisním řádem ČMKU a zápisním řádem HwK

Ze zápisního řádu Hovawart klubu:

PODMÍNKY CHOVNOSTI

 • 5.1
  Základními podmínkami pro uznání jedince do chovu jsou:

  • platný průkaz původu – u importovaných jedinců včetně přeregistrace v české plemenné knize
  • čitelné tetovací číslo nebo označení čipem pro kontrolu totožnosti
  • splněný svod mladých ve věku od 6 měsíců, nejlépe do stáří 15 měsíců. U jedinců importovaných ve stáří více jak 20 měsíců se svod mladých nepožaduje, pokud ani jeden z rodičů není nebo nebyl zapsaný v české plemenné knize
  • zápis výsledku vyhodnocení DKK do průkazu původu, provedený Plemennou knihou (musí být provedeno před podáním přihlášky na bonitaci) s těmito parametry: pes 0/0 (HD-A), fena max. do 1/1 (HD-B)
  • získání výstavního ocenění min. velmi dobrý ve třídách otevřených jedincům nad 15 měsíců na výstavě, pořádané pod ČMKU se zadáváním min. CAC. Výstavní ocenění musí být zapsáno v průkazu původu před podáním přihlášky na bonitaci.
  • absolvování bonitace pořádané HwK ČR, z.s. s výsledkem chovný nebo chovný s omezením, na kterou se lze přihlásit až po splnění výše uvedených podmínek a v minimálním stáří s tolerancí 14 dnů: pes - 24 měsíců, fena - 20 měsíců

                    BONITACE je chovatelská akce, na které se posuzuje exteriér a povaha předvedeného psa a rozhoduje se na ní o zařazení jedince do chovu. Má tyto části:

 • povahový test
 • hodnocení exteriéru
 • odběry vzorků za účelem stanovení individuálního profilu DNA
 • pořízení fotodokumentace bonitovaného jedince pro potřeby klubu   //

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Breeding is managed by the Hovawart Club of Czech Republic.

It is manages to muster Hovawart Rules, Regulations ČMKU of registry and Registry of regulations Hovawart Club.

From Regulations order of Hovawart Club:
Conditions for breeding

    
5.1
    
The basic conditions for recognizing individuals for breeding are:
       
- valid pedigree - certificate of origin  (imported dogs - including re-registration in the Czech stud book)
       
- legible tattoo number or a chip to an identity check
       
- satisfied seduction young dog aged from 6 months, preferably before the age of 15 months. For individuals imported at the age of more than 20 months, the young lead is required if neither parent is or was registered in the Czech stud book
        -
the outcome of the DKK atest must be registrated in pedigree, executed studbook (must be done before filing for breeding) with the following parameters: MALE: 0/0 (HD-A), FEMALE: max. 1/1 (HD-B)
        -
gaining awards show min. very good in the classes open to individuals over 15 months at an exhibition organized by ČMKU to the award min. CAC. Shows must be registered in the pedigree prior to filing for breeding.
       
- completion of breeding organized Hovawart Czech Republic with the result: breeding or breeding restricted, to which you can log on to the above conditions and the minimum age with a tolerance of 14 days: the male - 24 months,  female - 20 months

                    
Bonitace is a breeding action, which is assessed exterior and  the character of the dog and decides on the inclusion of individuals in the breed. It has the following parts:

   
- character test
   
- exterior evaluation
   
- sampling to determine the individual DNA profile
   
- taking photographic documentation of the individual dog

----------------------------------------------------------------------------------------
 


Naše kritéria pro výběr plemeníků - ženichů

které plánujeme pro spojení s chovnou fenkou v naší chovatelské stanici:

1) zdraví

2) nepříbuznost

3) plemeník nesmí mít stejný exteriérový nedostatek, který má chovná fenka (v bonitačním kódu)

4) chovatelské renomé chovatelské stanice, odkud ženich pochází

5) chovné úspěchy ženicha, jeho předků a sourozenců

6) absolvovaná zkouška

7) solidní výstavní výsledky

.......................................................................

Our criteria for selecting sires - stud males,

which we plan to connect with stud female in our kennel:

1) Health

2) foreignness

3) the stud dog has not to have the same exterior shortage, which has a stud female (bonitace code)

4) reputation for breeding kennel from which comes the bride

5) the breeding success of the stud male, his ancestors and siblings

6) passing the exam

7) solid show results