MÁME K NABÍDCE FENEČKY A PEJSKY HOVAWARTŮ / WE HAVE PUPPIES FOR REZERVATION (SALE)

Svůj milující a zodpovědný domov hledá stále fenečka AMONKA, ABONITA, ARGENTA a ARITA a pejsci ARMANI, ASSAN a ARAMIS /

Females AMONKA, ABONITA, ARGENTA and males ARMANI, ASSAN and ARAMIS look their lovely homes:

AMONA Abonito

https://abonito-hw.rajce.idnes.cz/hovawart_fenecka_AMONA_Abonito_FCI/

AMONKA - fenečka, jíž kresba a znakování na hlavičce kouzlí věčný úsměv "happy face", je nejčistotnější štěňátko. Jako první se začala chodit venčit mimo dry-bedku na noviny. Je zvídavá a zvědavá, umí upřít zvědavý a zkoumavý pohled. Je trpělivá, jemná, klidná. Prostě - slečinka :) . /

AMONA - girl, whom drawing and signing on the head conjures eternal smile "happy face", is the best clear puppy. First he started going to walk out of dry-bed on the newspaper. It is inquisitive and curious, he can deny curious and inquisitive look. Is patient, gentle, quiet. Just - Miss Hovawart :) .

 

 

ABONITA Abonito

https://abonito-hw.rajce.idnes.cz/hovawart_fenecka_ABONITA_Abonito_FCI/

ABONITKA - největší štěňátko z vrhu má taky největší apetit a sílu a je první u misky při krmení. V misce se umí náležitě kvalitně vyválet a bez ohledu na zásady slušného "stolování" má při krmení zásadně minimálně obě přední packy v misce. A někdy se jí podaří dát tam i zadní :) . Mezi prvními taky v blaženosti s plným bříškem odpadne a v zápětí usíná./

ABONITA - the largest puppy from the litter also has the largest appetite and strength and is a first for the bowl at feeding time. In a bowl, it can roll out well appropriately and without regard to principles of good "dining" has significantly during feeding at least two front paws in the bowl. And sometimes she manages to put forth and back :) . Among the first puppies she is well in bliss with a full belly and falls asleep.


 

ARGENTA Abonito

https://abonito-hw.rajce.idnes.cz/hovawart_fenecka_ARGENTA_Abonito_FCI/

ARGENTA - se chováním jeví jako druhé "já" :) sestřičky AYI - komunikativní, vrtichvostová, veselá a nadšená. Jeví se možná o trošičku pomalejší a klidnější, působí rozvážně, ale přitom odhodlaně. Moc mi exteriérem připomíná Dejzinku./

ARGENTA - the behavior seems to be another "ME" of her sisters AYA :)  - communicative, wagging-tailer, cheerful and enthusiastic. It seems perhaps a bit slower and quieter, act calmly yet firmly. Exterior reminds me very much her mother Desiree.

 

 

ARITA  Abonito

https://abonito-hw.rajce.idnes.cz/hovawart_fenecka_ARITA_Abonito_FCI/

ARITA - plavá kráska s nejdelší srstí se projevuje jako distingovaná dáma s bravurně zvládnutou stolovací etiketou a packa se jí dostane do misky vyloženě omylem :) při horlivém objevení krmící misky. Už taky přišla na to, že lidské úmysly se dobře odhadují z obličeje a umí se také se zaujetím podívat. V náručí se chová tiše, klidně./

Arita - blond beauty with the longest hair manifests itself as a distinguished lady with a brilliantly mastered table rules and she reaches the pW into a bowl downright mistake :) AT keen discovery a feeding bowl. He also figured out that people's intentions are good estimate of the face and can also be taking a look. She behaves quietly, calmly in the arms.


 

 

ARMANI  Abonito

https://abonito-hw.rajce.idnes.cz/hovawart_pejsek_ARMANI_Abonito_FCI/

ARMANI - pozorný, veselý a komunikativní plavušek s milou povahou a roztomilým pohledem. Umí si vydobýt svoje místo jak u struku, tak u misky. Umí si užít jak krmení, tak spánek :) . Rád jí z misky s packami v ní a ve spánku si poživačně mrouká a pobrukuje. Náležitě si taky užívá tulení. A umí moc pěkně vrčet./

ARMANI - attentive, cheerful and communicative blon boy, with lovely character and a lovely view. He can earn his place in both -the teat and at the bowl. He is able to enjoy both-  food and sleep :). He likes to eat from a bowl with paws in it and sleep a hedonistic humming. Duly can also use huddling. And he can very nice growl.

 

ARAMIS Abonito

https://abonito-hw.rajce.idnes.cz/hovawart_PEJSEK_ARAMIS_Abonito_FCI/

ARAMISEK - nejmenší štěňátko, je veselý a hravý psíček, vítací, jeví velký zájem o misku s kaší a umí se k ní i probít. Umí nejlíp ze všech vrtět ocáskem a dává výrazně na jevo, že ho přítomnost člověka velmi těší. Umí náležitě poutavě vyvalit tmavé korálky očí a ačkoli je malinký, zvládne pořádně zaklonit hlavičku, aby viděl člověku do obličeje. Jedním slovem - benjamínek :) . /

ARAMIS - the smallest puppy is joyous and playful lapdog, welcoming, seems to be very interested in a bowl of porridge, and it is able to break even. He is the best of all wag its tail and gives significantly that he was very pleased with the presence of humans. He can properly engaging beads rolling out dark eyes and although it is a tiny, lean back properly handle header to see the man's face. One word – Benjamin :)


 

 

ASSAN  Abonito

https://abonito-hw.rajce.idnes.cz/hovawart_pejsek_Assan_Abonito_FCI/

ASSÁNEK - je nejslyšitelnější pejsek, při probuzení a vyrušení si hned všímá, co se děje, projevuje se výrazným štěkotem, vrtí ocáskem a jde hned zkoumat všechno nové. Je ale nerad, když se mu šahá na hlavičku ( pamatuje si, že jsem mu na jazyk dávala pastu a probiotika a je trošku háklivý :) - ale to brzy odbouráme ) . A taky je to ohrádkový šplhoun. V náručí se mazlí, vyvalí se na záda a nechá  se hladit na bříšku, sem tam mne lízne na nos. /

ASSAN - is most audible boy, on waking and distraction he immediately notices what is happening, manifested a strong barking, wagging its tail and goes right to explore new things. But it is not like when he reaches down to the head (he remembers that I gave him tongue paste and probiotics and is a bit squeamish :) - but it will be soon ok ). And it's a brave climber. In the arms to cuddle, roll out to the back and let it rub on the belly, sometimes draws me on the nose.